SAGE回溯期刊数据库

          

          数据库简介

          此数据库为国图购买全国免费使用。

            SAGE是一家专注于出版人文与社会科学、科技、医学领域的学术期刊出版社,本次开通的全国在线内容包括380多种期刊,共计3.2万多期、460多万页的41.8万篇全文,年代从创刊起至1998年。

 

   


        链接:http://journals.sagepub.com/
咨询评论
当前IP:192.168.109.80     端口号:17640
该库对我很有帮助   该库对我没用   无所谓